سفارش خرید پوکه معدنی قروه

سفارش خرید پوکه معدنی قروه

خرسندیم بتوانیم پوکه مورد نیاز شما را تهیه کنیم.

پس از تماس با مدیریت پوکه معدنی شما میتوانید پول پوکه را به حساب مدیر عامل علی گوران واریز نمایید و کرایه حمل را طبق بارنامه به راننده پرداخت نمایید.

دیدگاه‌تان را بنویسید: