نحوه متراژ پوکه معدنی

نحوه متراژ پوکه معدنی

توجه : متراژ پوکه در مبدا حساب میشود.

زیرا پوکه در طول مسیر نشست میکند.

نحوه متراژ :

متراژ پوکه کعدنی بر اساس متر مکعب میباشد.

فرمول: طول *عرض*ارتفاع

متراژ پوکه معدنی
متراژ پوکه معدنی

اگر ماشین پلویی داشت پلویی را هم محاسبه:

( نصف ارتفاع اضافه بار) بطور مثال 30cm میشه 15cm سپس پلویی را با ارتفاع ماشین جمع نموده مثلا به ارتفاع 145 بعلاوه پلویی 15cm میشه 160cm

سپس در طول و عرض ماشین ضرب میکنیم بطور مثال

طول900cm * عرض230cm * ارتفاع160cm 

ضرب میکنیم     جمعا 33 متر مکعب