سفارش خرید پوکه معدنی قروه

معدن پوکه قروه

خرسندیم بتوانیم پوکه مورد نیاز شما را تهیه کنیم. پس از تماس با مدیریت پوکه معدنی شما میتوانید پول پوکه را به حساب مدیر عامل علی گوران واریز نمایید و کرایه حمل را طبق بارنامه به راننده پرداخت نمایید.