نحوه متراژ پوکه معدنی

متراژ پوکه معدنی

توجه : متراژ پوکه در مبدا حساب میشود. زیرا پوکه در طول مسیر نشست میکند. نحوه متراژ : متراژ پوکه کعدنی بر اساس متر مکعب میباشد. فرمول: طول *عرض*ارتفاع اگر ماشین پلویی داشت پلویی را هم محاسبه: ( نصف ارتفاع اضافه بار) بطور مثال 30cm میشه 15cm سپس پلویی را با ارتفاع ماشین جمع نموده مثلا به … بیشتر بخوانیدنحوه متراژ پوکه معدنی